Forarbeider til formelle lover aust agder

forarbeider til formelle lover aust agder

Inntil fullmaktene er godkjent, har representantene midlertidig sete og stemme. Har også første nestleder forfall, overtas oppgavene av annen nestleder. Blir det stemmelikhet også ved den nye avstemningen, gjør møtelederens stemme utslaget. For disse partigruppene kan valgkomiteen også samtykke til at enten finanskomiteens eller kontroll- og konstitusjonskomiteens medlem også er medlem av en annen fagkomité. En tredjedel av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen kan kreve at komiteen av eget tiltak skal ta en sak om eventuelt konstitusjonelt ansvar opp til behandling,. (2) Embets- og tjenestemenn i de ytre etater kan anmodes direkte om å møte til høring. Med «stortingsvedtak» menes alle vedtak som ikke er lovvedtak. Første gang en representant møter, skal vedkommende gi taushetserklæring etter et formular som presidentskapet har fastsatt. Finanskomiteen: Saker om økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvaltning, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter, skatter, avgifter, toll og bevilgninger til Stortinget. 50 Begjæring om utlevering av dokumenter Når Stortinget mener det er nødvendig å begjære utlevert dokumenter etter Grunnloven 75 f, treffes det vedtak om dette. November skal finanskomiteen avgi innstilling om nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet, med forslag til rammevedtak for bevilgninger i samsvar med inndelingen i rammeområder fastsatt av Stortinget. I den etterfølgende debatten har først interpellanten og så regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg hver, på inntil tre minutter. Etter at utspørringen er over, skal den innkalte gis inntil 5 minutter til å sammenfatte saken. Dersom noen har levert blanke stemmesedler, skal disse sedlene tas med ved opptellingen når det gjelder å slå fast om Stortinget er beslutningsdyktig, men de skal ikke telle med ved selve stemmeoppgjøret.

Voksen filmer interracial endelige

15 Nærmere om kontroll- og konstitusjonskomiteen En tredjedel av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen kan beslutte at komiteen skal anmode en statsråd om å fremskaffe ønskete opplysninger om forhold som omfattes av Stortingets kontroll med forvaltningen. . 15 annet og tredje ledd. Valgkomiteen kan, etter anmodning fra en gruppe, oppnevne ytterligere medlemmer dersom den finner at hensynet til gruppenes forholdsmessige representasjon tilsier det. Presidentskapet kan beslutte at møtet etter vanlig kunngjøring skal avsluttes og settes på nytt samme dag. Flere stemmer enn for noe annet forslag, avgjørende for utfallet av valget, dersom det ikke i lov eller reglement eller for det enkelte tilfelle er bestemt at det skal kreves mer enn halvparten av stemmene for at noen skal regnes for valgt. Vedtak om endringer i eller tillegg til Grunnloven skal underskrives av Stortingets president og sekretær.

forarbeider til formelle lover aust agder

60 første ledd bokstav d er et relativt flertall, dvs. Første visepresident er nestleder. Før Stortinget foretar den endelige vurderingen av rapporten, bør den oversendes regjeringen til skriftlig uttalelse. 9 a Administrative saker, innenfor de rammer som er vedtatt av Stortinget, har presidentskapet et overordnet ansvar for administrative saker. Presidenten kan også la foreta kontravotering. Spørsmålet om å avholde høring skal oppføres som en egen sak i innkallingen til et komitémøte. Den presidenten som leder møtet, kan ikke samtidig delta i debatten om en sak. Til slutt har interpellanten og regjeringsmedlemmet rett til ett innlegg på inntil tre minutter hver. Gjelder det større, ekstraordinære bevilgningssaker, kan Stortinget vedta at komitéinnstillingen om saken skal sendes til finanskomiteen, for at den kan uttale seg om den finansielle siden av innstillingen. 65 Ekspedering av avgjorte saker Når en sak er avgjort, utarbeider Stortingets administrasjon utkast til de nødvendige brev og påtegninger. Slike anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av behandlingen av lovforslaget, skal likevel føres opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.

Vedtak om utsettelse av en fastsatt avgivelsesfrist trenger samtykke av presidentskapet dersom utsettelsen vil medføre endring av behandlingsdatoen i det foreløpige langtidsprogrammet for Stortingets møter. Åpne kontrollhøringer skal foregå etter reglement for åpne kontrollhøringer, vedtatt av Stortinget. Den caroline blogg sophie el naked av de tilstedeværende representanter som lengst har vært medlem av Stortinget. Ved behandlingen i Stortinget får først interpellanten ordet i høyst ti minutter til å forklare innholdet av interpellasjonen. Slik atferd eller tale skal påtales av presidenten. Forslag om å nedsette en granskingskommisjon skal behandles av kontroll- og konstitusjonskomiteen, eller av en særskilt komité som Stortinget oppnevner etter. Ved innledningen av spørretimen kan presidenten bestemme at spørreren og statsråden kan få ordet bare én gang hver etter at statsråden har svart, dersom presidenten finner dette nødvendig for at sakene på dagsordenen kan bli behandlet i løpet av møtet. 3 Den forberedende fullmaktskomité, i siste stortingssesjon i valgperioden velger Stortinget, etter innstilling fra valgkomiteen, blant representantene en komité til foreløpig prøving av fullmaktene for representantene og vararepresentantene i det nye storting danske erotiske historier norske naken bilder (den forberedende fullmaktskomité). Når hvert storting har endt sine forhandlinger, leveres komiteenes protokoller med kvinner søker yngre menn gratis dildo tilhørende dokumenter til Stortingets arkiv. 199 S massasje bergen billig granny webcam (20102011.tid. De representantene som er til stede, må ikke forlate salen før voteringen er ferdig.
Deepthroat swallow, listen to her gulp it down! WHO IS this!?


Reiser til brasil nesoddtangen

Mai i budsjettåret, sammen med stortingsmelding om revidert nasjonalbudsjett. Innstillingen skal også inneholde forslag til vedtak om sammensetning av den særskilte komité, og så vidt mulig bør det unngås at oppnevningen fører til vanskeligheter for det ordinære komitéarbeidet. 29 Komiteenes protokoll og saksdokumenter Komitéforhandlingene skal føres inn i en egen protokoll. Hvis det i innstillingen unntaksvis er sitert fra trykte dokumenter, skal dette være tydelig angitt. Taushetsplikten gjelder også for behandlingen av slike saker i komiteene. 72 Muntlig spørretime I den muntlige spørretimen svarer regjeringsmedlemmer på spørsmål som representantene stiller muntlig. Komiteen kan bare motta taushetsbelagte opplysninger for lukkete dører. Etter forslag fra presidentskapet kan Stortinget fravike dette når praktiske grunner tilsier det. Energi- og miljøkomiteen: Saker om olje, energi, vassdrag og miljøvern.

forarbeider til formelle lover aust agder

Ass til munn konkurranse vindu

Den utvidete utenriks- og forsvarskomité har til oppgave å drøfte med regjeringen viktige spørsmål vedrørende utenrikspolitikk, handelspolitikk, sikkerhetspolitikk og beredskap, herunder terrorberedskap. Representanter som ønsker å gjøre dette, skal gi presidenten underretning i god tid før møtets slutt. Transport- og kommunikasjonskomiteen. 39 Behandlingen av proposisjoner og forslag Presidentskapet foreslår behandlingsmåten for de kongelige proposisjoner og meldinger samt representantforslag og søknader når de er kommet inn til Stortinget. For øvrig kan en tredjedel av komiteens medlemmer kreve at det sendes brev til en statsråd med anmodning om statsrådens uttalelse om et representantforslag. Tilhørere som opptrer forstyrrende, kan bortvises. I innstillingene skal ikke trykkes opp igjen dokumenter som en like godt kan vise til. Et slikt vedtak medfører at den enkelte taler kan gis kortere eller lengre taletid enn det som er fastsatt. Dokumenter gradert høyere enn begrenset eller fortrolig kan ikke tas med ut av møterommet, med mindre komiteen vedtar at det kan gjøres. I komiteen bør partigruppene så vidt mulig være forholdsmessig representert. 1 om ansvar for handlinger som påtales ved Riksrett og lov. 73 Ordinær spørretime I den ordinære spørretimen svarer regjeringsmedlemmer på spørsmål som representantene har innlevert skriftlig til Stortingets president gjennom Stortingets administrasjon. Det kan velges midlertidig sekretær i stedet for en sekretær som får langvarig forfall. 34 Møter i Stortinget Møter i Stortinget begynner som regel. Grunnlovsforslag kan ikke tas tilbake etter at Stortinget har vedtatt at det skal trykkes og kunngjøres.